Obaveštenje o obradi podataka o ličnosti

SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
Ovim Obaveštenjem o obradi podataka o ličnosti korisnika informišu se korisnici www.greenhill.co.rs servisa koji se nalazi na internet adresi www.greenhill.co.rs (u daljem tekstu: Green Hill), o svim relevantnim informacijama koje se tiču obrade podataka o ličnosti korisnika.
Imajući u vidu zakonsku regulativu iz oblasti privatnosti ličnih podataka fizičkih lica, prvenstveno Zakon o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: ZZPL), veoma nam je bitno da pažljivo pročitate ovo Obaveštenje, kako biste bili upoznati sa vrstama podatka o ličnosti koje najčešće obrađujemo, u koje svrhe obrađujemo vaše lične podatke, ko ima pristup vašim podacima, a posebno kako biste bili upoznati sa vašim pravima u pogledu obrade ličnih podataka. Mi vodimo računa o zaštiti vaših ličnih podataka i u potpunosti podržavamo prava vas kao korisnika koja predviđa ZZPL.
Podatak o ličnosti je svaki podatak koji se odnosi na fizičko lice čiji je identitet određen ili odrediv, neposredno ili posredno, posebno na osnovu oznake identiteta, kao što je ime i identifikacioni broj, podataka o lokaciji, identifikatora u elektronskim komunikacionim mrežama ili jednog, odnosno više obeležja njegovog fizičkog, fiziološkog, genetskog, mentalnog, ekonomskog, kulturnog i društvenog identiteta.
Pitanja, pritužbe, zahteve i dodatne informacije oko Obaveštenja o privatnosti, zaštite podataka o ličnosti i ostvarivanja vaših prava možete ostvariti slanjem na sledeću e-mail adresu office@greenhill.co.rs .

IZMENE OBAVEŠTENJA
Ovo je poslednja verzija Obaveštenja (01. Avgust 2021. godine). Ovo Obaveštenje je podložno promenama. Ukoliko se ovo Obaveštenje menja ili dopunjuje, unećemo datum poslednje verzije dokumenta.


SVRHA OBAVEŠTENJA O OBRADI PODATAKA O LIČNOSTI
Sve podatke koje tražimo od vas, prikupljamo za tačno određenu svrhu.
Osnovne svrhe prikupljanja i obrade podataka jesu omogućavanje pružanja usluge informacionog društva, bezbednost korisnika Green Hill-a, kao i omogućavanje kreiranja i postavljanje sadržaja u skladu sa zakonom, odnosno omogućavanje oglašavanja nepokretnosti.
Pored toga, prikupljanje i obradu podataka vršimo u svrhe pružanja usluga koje olakšavaju kupovinu nepokretnosti, kao što su sniženje cene omiljenog oglasa, informisanje o sličnim oglasima, novi oglasi za pretragu sa određenim kriterijumima i slično.
Neke od vaših podataka možemo koristiti radi slanja obaveštenja koja se tiču funkcionisanja Green Hill-a, novosti i akcija Kompanije, kao i ostalih obaveštenja. Uvek imate mogućnost odjave od prijema reklamnih obaveštenja.
Podatke koje nam ostavljate prilikom registracije čuvamo do dostavljanja zahteva za brisanje vašeg korisničkog naloga. Zahtev možete poslati na email adresu office@greenhill.co.rs .
Izuzetno, vaše podatke možemo čuvati i radi izvršenja naše zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva.

NAŠ LEGITIMNI INTERES
Kako bismo ostvarili našu poslovnu svrhu, obrađujemo vaše lične podatke na osnovu legitimnog interesa. Naravno, to radimo samo ukoliko vaš interes ili vaša osnovna prava i slobode ne pretežu nad našim legitimnim interesom. Legitimni interes koristimo kako bismo:
• dijagnostikovali tehničke probleme sa Green Hill-om;
• održavali vaš korisnički nalog, odgovorili na vaše zahteve i moguće pritužbe;
• bolje razumeli vas kao korisnike kroz vaše ponašanje, vaša interesovanja i vaše sklonosti;
• zaštitili naše poslovanje i pružili podršku našim korisnicima;
• testirali i razvijali nove proizvode i usluge i kako bismo poboljšali postojeće.
• Identifikovali i zaštitili korisnike Green Hill i sam Green Hill od prevare ili nelegalnih aktivnosti
Upotrebom Green Hill slažete se da određeni zaposleni u Green Hill mogu da vas kontaktiraju na osnovu vaših kontakt podataka koje ste obezbedili kako bi vas upozorili na određene nepravilnosti sa oglasom zarad dijagnostikovanja tehničkih problema sa Green Hill ili oglasom ili u slučaju da postoji sumnja da se određene prevarantske ili nelegalne aktivnosti (npr. hakerski napadi, preuzimanje naloga, slanje neprikladnih fajlova, spam i slično) pokušavaju nad nalogom korisnika da bi ga zaštitili od neželjenih posledica. Osnov obrade jeste naš legitimni interes kao vlasnika Servisa. U svrhu zaštite Green Hill, obrađuju se podaci: ponašanje na sajtu (prethodne pretrage), IP adresa, informacija o prisutpnom uređaju, browser-u i operativnom sistemu i slično.

U svakom trenutku možete da izjavite prigovor na ovakvu obradu vaših ličnih podataka na sledeću e-mail adresu office@greenhill.co.rs . Za više informacija o vašim pravima, upućujemo vas na odeljak Vaša prava u nastavku.

BEZBEDNOST VAŠIH PODATAKA
U cilju bezbednosti podataka koje obrađujemo, uvek nastojimo da primenjujemo neophodne standarde u zaštiti podataka o ličnosti, te da primenjujemo sve neophodne tehničke, organizacione i kadrovske mere zaštite u skladu sa zahtevima važećeg ZZPL, uključujući, ali ne ograničavajući se na: tehničke mere zaštite, mere zaštite koje se odnose na fizički pristup mestu gde su skladišteni vaši podaci, mere zaštite informacione bezbednosti vaših podataka u skladu sa važećom regulativom, i ostale mere koje su primerene obradi i neophodne da bi se obezbedila zaštita konkretnih podataka o ličnosti.
Treća lica koja obrađuju podatke takođe imaju obavezu da primenjuju sve potrebne tehničke, organizacione i kadrovske mere.

VAŠA PRAVA U VEZI SA LIČNIM PODACIMA KOJE OBRAĐUJEMO
• TRANSPARENTNOST: Imate pravo da budete obavešteni o informacijama relevantnim za obradu vaših podataka (ovo pravo je ispunjeno davanjem na uvid ovog Obaveštenja).
• PRAVO NA UVID: Imate pravo da budete obavešteni o tome da li obrađujemo vase podatke o ličnosti, te ukoliko ih obrađujemo, imate pravo po osnovu izvršenog uvida da zahtevate ispavku, dopunu, ažuriranje, brisanje podataka, kao i prekid i privremenu obustavu obrade.
• PRAVO NA ISPRAVKU, DOPUNU I AŽURIRANJE: Podaci koji se obrađuju treba da budu tačni i potpuni. Imate pravo da se vaši netačni lični podaci bez nepotrebnog odlaganja isprave, odnosno nepotpuni podaci dopune.
• PRAVO NA BRISANJE: Imate pravo da vaši lični podaci budu obrisani u skladu sa ZZPL. Ukoliko je neophodno da i dalje vršimo obradu kako bi izvršili svoje zakonske obaveze (npr. Zakon o računovodstvu i slično) ili radi podnošenja, ostvarivanja ili odbrane pravnog zahteva, izbrisaćemo samo deo podataka koji nam više nisu neophodni.
• PRAVO NA PRENOSIVOST: Ovo pravo imate ukoliko su ispunjeni uslovi iz člana 36. ZZPL
• PRAVO NA OGRANIČENJE OBRADE: Imate pravo da tražite ograničenje obrade vaših ličnih podataka u određenim situacijama.
• PRAVO NA PRIGOVOR: Imate pravo da podnesete prigovor na obradu vaših podataka o ličnosti koja se vrši na osnovu legitimnog interesa.
• PRAVO NA OBRAĆANJE NADLEŽNOM ORGANU: pravo podnošenja pritužbe Povereniku za pristup informacijama od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti – Bulevar kralja Aleksandra broj 15, 11120 Beograd,telefon: +38111 3408 900, e-mail: office@poverenik.rs.
• SVA DRUGA PRAVA PREDVIĐENA ZAKONSKOM REGULATIVOM: Lice na koje se podaci odnose može svoja prava ostvariti upućivanjem zahteva na mail adresu: office@greenhill.co.rs.

KO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA
U zavisnosti od konkretne svrhe, pristup pojedinim podacima o ličnosti korisnika mogu da imaju:
• Kompanija, kao deo grupacije privrednih društava, može prosleđivati podatke svojim povezanim licima, kada je to neophodno i uvek u okviru našeg legitimnog interesa i definisane svrhe.
• Novoosnovani entiteti ili entitet sticaoca vlasništva nad Kompanijom, ukoliko je Kompanija uključena u spajanje, pripajanje, kupovinu, prodaju udela ili drugu statusnu promenu.
• Naši partneri, koji za Kompaniju vrše određene poslove obrade kao obrađivači, poput eksternih saradnika koji nam pružaju određene usluge, kao i softverskih kompanija koje izrađuju i održavaju softvere u kojima se pohranjuju podaci
• Izuzetno, podaci o ličnosti se mogu dostavljati i nadležnim državnim organima, ukoliko je to zakonska obaveza Rukovaoca, i to samo u meri u kojoj je to neophodno za ostvarivanje konkretne zakonske obaveze
• Bilo kojem drugom primaocu kada je razumno neophodno, npr. u slučaju opasnosti po život.
Svi primaoci su obavezni da preduzmu odgovarajuće tehničke, organizacione i kadrovske mere kako bi zaštitili vaše lične podatke. U situacijama kada smo mi rukovaoci i obradu podataka po našem nalogu radi neko treće pravno lice kao obrađivač, ugovorom regulišemo odnose sa obrađivačima, kojima se regulišu svi bitni aspekti obrade podataka o ličnosti kao i mere zaštite.
Tekstovi (komentari), ocene i drugi sadržaji koje korisnici postavljaju u za to predviđenim rubrikama kao što su vesti, saveti, knjiga utisaka, vidljivi su i dostupni svim posetiocima sajta, sve dok korisnik ne zatraži brisanje istih.


POLISA VEB SAJTA

Koristimo različite tehnologije na našem sajtu, neke od njih sami kontrolišemo (prve strane), a neke kontrolišu druge organizacije (treće strane).
Tehnologije koje koristimo uključuju (ali se ne ograničavaju) na kolačiće i skripte. Neke od njih su neophodne za funkcionisanje ovog veb sajta i za naše razumevanje vašeg korišćenja veb sajta. Takođe, koristimo te tehnologije u marketinške i druge svrhe, kao što je opisano dole.
Korišćenje kolačića omogućava neke funkcionalnosti našeg sajta, kao i vaše bolje korisničko iskustvo. U cilju pružanja bolje korisničke usluge, naš sajt koristi određene eksterne skripte kojima ne prosleđujemo vaše lične podatke, kao što su: AdWords, Google Analytics, Google Tag Manager, Google Search.

POLISA KOLAČIĆA
Korišćenjem veb lokacije www.greenhill.co.rs („Veb lokacija“, „Platforma“ itd.) I usluga koje pruža kupcima („, vi“, „vaš“, itd.), Pristajete na korišćenje kolačića u skladu sa ovom politikom kolačića. Veb lokacija koristi kolačiće da bi vas razlikovala od ostalih korisnika Veb stranice. Ovo nam pomaže da vam pružimo dobro iskustvo kada pregledavate veb lokaciju i omogućava nam da poboljšamo veb lokaciju.
Saglasnost
Kada prvi put posetite našu veb lokaciju, pregledavanje i zadržavanje na našoj veb lokaciji podrazumeva da se slažete sa korišćenjem kolačića kako je objašnjeno u ovoj politici kolačića. Možete da odlučite da u bilo kojem trenutku povučete svoj pristanak brisanjem kolačića na računaru (ili mobilnom uređaju) koristeći podešavanja i konfiguraciju vašeg Internet pretraživača.
Onemogućavanje i blokiranje kolačića
Ako se ne slažete sa upotrebom ovih kolačića, onemogućite ih prateći uputstva za svoj preglednik ovde navedena ili koristite automatske alate za deaktiviranje, ako su dostupni dole. Imajte na umu da neke usluge neće funkcionisati tako dobro ako su kolačići onemogućeni.
Tamo gde organizacija koja postavlja kolačić pruža automatizovano sredstvo za onemogućavanje u vezi sa kolačićima, navodimo naziv te organizacije, kategoriju kolačića koju postavlja zajedno sa vezom do njegovog automatizovanog alata za deaktiviranje. U svim ostalim slučajevima navodimo imena samih kolačića i njihov izvor na datum ove politike o kolačićima, tako da ih možete lako prepoznati i onemogućiti ako želite preko kontrola pregledača.
Neki preglednici omogućavaju da vam signaliziraju da ne želite da se prati vaše pregledavanje interneta. Praćenje onemogućavanja može da ometa vaše korišćenje Veb lokacije i usluga koje se pružaju na Veb lokaciji.
Skoro svi pretraživači omogućavaju da vas obaveštavaju o prisustvu kolačića ili da ih automatski blokiraju.
Ako blokirate kolačiće, možete nastaviti da koristite našu veb lokaciju, mada su neke usluge možda ograničene i možda nećete doživeti punu funkcionalnost naše veb stranice. Za više informacija o brisanju, onemogućavanju ili blokiranju kolačića, posetite https://www.aboutcookies.org
Takođe možete odbiti ili onemogućiti kolačiće koji su već čuvani kolačići preko postavki vašeg pregledača na sledeći način:
• Za Edge kliknite ovde
• Za Internet Explorer, kliknite ovde
• Za Mozilla Firefox, kliknite ovde
• Za Google Chrome kliknite ovde
• Za Safari, kliknite ovde
Nakon vaše početne posete veb lokaciji možemo promeniti kolačiće koje koristimo. Ova politika kolačića uvek će vam omogućiti da znate ko postavlja kolačiće, u koje svrhe i dati će vam sredstva da ih onemogućite, tako da biste je trebali povremeno proveriti.
Šta su kolačići?
Kolačići su tekstualne datoteke koje sadrže malu količinu informacija koje se preuzimaju na vaš uređaj tokom posete veb lokaciji. Kolačići se zatim vraćaju na početni veb domen nakon vaših sledećih poseta tom domenu. Većina veb stranica sadrži elemente iz više veb domena, tako da kada posetite veb lokaciju, pregledač može primiti kolačiće iz više izvora.
Kolačići su korisni jer omogućavaju veb lokaciji da prepozna uređaj korisnika. Kolačići vam omogućavaju efikasno kretanje po stranicama, pamćenje postavki i opšte poboljšavanje korisničkog iskustva. Takođe se mogu koristiti za prilagođavanje oglašavanja vašim interesima kroz praćenje pregledavanja po veb lokacijama.
Sesijski kolačići automatski se brišu kada zatvorite pregledač, a trajni kolačići ostaju na vašem uređaju i nakon zatvaranja pregledača (na primer, da biste zapamtili svoje korisničke postavke kada se vratite na veb lokaciju).
Društveni mediji koji dele kolačiće
Ovi kolačići koriste se za integrisanje nekih zajedničkih karakteristika glavnih društvenih medija i njihovo pružanje unutar veb lokacije. Naročito, dozvolite registraciju i autentifikaciju na veb lokaciji, npr. preko Facebook-a i Google-a povezujte, delite i komentare stranica veb lokacije na društvenim mrežama omogućavaju „funkcije poput“ na Facebooku i „+1“ na Google+.
Politika o kolačićima ne pokriva veb lokacije trećih strana
Imajte na umu da se ova politika o kolačićima ne odnosi na, a mi nismo odgovorni za prakse privatnosti veb lokacija trećih strana koje mogu biti povezane sa ovom veb stranicom. Ovi kolačići će verovatno biti analitički / performanski kolačići ili kolačići za oglašavanje.
Promene politike kolačića
Možemo ažurirati ovu politiku o kolačićima i preporučujemo vam da je povremeno pregledate, da budete informisani o tome kako koristimo kolačiće.
Pitanja ili komentari o ovoj politici kolačića
Ako imate pitanja ili nedoumica u vezi sa ovom izjavom, prvo biste trebali da nas kontaktirate putem e-maila. Svojim opštim pitanjima i komentarima možete da se obratite putem e-maila na office@greenhill.co.rs